Formål:

Styrke indsatsen i forhold til sårbare gravide samt sårbare forældre med spæd- og småbørn (0 – 3 år). Indsatsen er med fokus på:

 •  at afdække hvordan forældres potentialer bedst udvikles.
 •  at styrke kontakten og dermed tilknytningen mellem forældre og børn, således at barnet får mulighed for at trives og udvikles.

Der er altså tale om både et forebyggende og et behandlende sigte, hvor afdækningen sker med henblik på at målrette indsatsen.

En af måderne, at styrke indsatsen på, er, at samle flere faggrupper med ekspertise indenfor både udvikling hos spæd- og småbørn samt forældrekompetencer.

Udover ovennævnte, kan teamet:

 • Yde konsultativ bistand til faggrupper, der arbejder med familier, hvor der er en særlig  bekymring for spæd- og småbørns sundhed, udvikling og trivsel.

Målgruppe:

Sårbare gravide og sårbare spæd- småbørnsfamilier (0 – 3 år), der hører indenfor målgruppen i Serviceloven, hvor der er stor bekymring for barnets sundhed og/eller udvikling.

Der kan være tale om, at barnet er anbringelsestruet.

Mål:

Forebyggende og målrettet indsats overfor sårbare gravide og sårbare familier med børn i alderen 0 – 3 år, således at barnets sundhed, udvikling og trivsel styrkes ved:

 •  at støtte forældrene i at få optimal udnyttelse af deres potentialer for at kunne varetage den daglige omsorg for deres barn/børn.
 •  at støtte forældrene i at udvikle deres potentialer, således at de bliver den bedste udgave af sig selv både som forældre og personligt.

Kerneydelser:

Ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er det vigtigt at komme tidligt ind i forløbet for nævnte målgruppe – gerne fra graviditetsuge 20. Spæd– og småbarnsteamet ønsker at følge disse anbefalinger, således at forældrene er den bedste udgave af sig selv, når barnet fødes.

Kerneydelsen består af 2 dele:

Afdække forældrenes udviklingsmuligheder samt risiko- og beskyttelsesfaktorer for at kunne målrette indsatsen bedst muligt.

Samt udvikle forældrenes potentialer, både som forældre og på det personlige plan.

Der vil under forløbet være fokus på om barnets omsorgsmæssige- og udviklingsmæssige behov dækkes i tilstrækkelig grad.

Indsats:

Indsatsen i hjemmet er intervenerende, og den retter sig mod relationen, kontakten og samspillet mellem forældrene og barnet. Familien bor i eget hjem under forløbet. Indsatsen ydes i hjemmet samt på Familiecenter Sabroegaarden. Indsatsen, som foregår på Familiecentret, kan bestå af individuelle samtaler og/eller gruppeforløb.

Nedenfor beskrives indsatsen i de tre pakkeforløb, henholdsvis Graviditetspakken, Spædbarnspakken og Småbørnspakken.

Opstart af indsats:

Opstartsmøde med følgende dagsorden:

 • Henvisende familierådgiver informerer om baggrunden for indsatsen. Afklarer herved bekymringsalliancen. 
 • Henviser opretter stafetlog.
 • Spæd– og småbørnsteamet informerer om indsatsen. 
 • I graviditetspakken afklarer henviser indsats på sygehuset i forbindelse med fødslen. 

SOS tværfaglig sparringsmodel i Spæd– og småbørnsteamet:

De tværfaglige møder foregår indenfor rammen af modellen ”Signs of safety” (SOS).

På møderne tages der udgangspunkt i de udvalgte arbejdspunkter, som er fremkommet i forbindelse med SOS drøftelser. I drøftelserne vil der være fokus på familiens udviklingsmuligheder set i forhold til barnets behov.

Intern SOS:

 •  Spæd– og småbørnsteamet, med udgangspunkt i aktuelle videooptagelser.
 •  Primær kontaktpersoner udarbejder skriftlig status på baggrund af den afholdte interne SOS.
 •  Status gennemgås med familien, forud for statusmødet.

Ekstern SOS:

 •  Henvisende familierådgiver.
 •  Koordinator fra Familiesektionen.
 •  Koordinator fra Spæd- og småbørnsteamet.
 •  Primær kontaktpersoner fra teamet.
 •  Andre relevante fagpersoner/netværk.
 •  På baggrund af afholdt ekstern SOS – udvælges de væsentligste arbejdspunkter, som skal præsenteres for familien.

Status/stafetlog møde med familien:

 •  Familien samt familiens netværk.
 •  Henvisende familierådgiver.
 •  Primær kontaktpersoner fra teamet.
 •  Koordinator fra Spæd- og småbørnsteamet.

Graviditetspakken (fra 20. graviditetsuge frem til fødsel): 

Indhold:

 •  Psykologisk undersøgelse eller samtaler (afdækkende/udvikling).
 •  MIM (afdækkende).
 •  Marte Meo (udvikling).
  • Forældre – forældre (styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold)
  • Forældre – barn (kontakt-samspil).
  • Videooptagelser + hjemmebesøg.
 • ADBB (afdækning).
 • DAT – forældreperspektiv – (udvikling).
 • Spædbarnsterapi (udvikling):
  • Mor/far
 • Forældregruppeforløb (udvikling):
  • Mor-barn gruppe.
  • DUÅ Baby.
 • Genogram/aktivering af netværk (afdækning+udvikling).
 • Arbejde mentaliserende (udvikling).
 • Relationsarbejde (udvikling).

Rammen:

Spæd- og småbørnsteamet tilrettelægger indsatsen, som tilpasses problematikkens art, karakter og bekymringsgrad samt familiens dagligdag. Andre involverede fagpersoner (ex. mentor, sundhedsplejerske, job&kompetence mm.) inviteres ind i samarbejdet omkring familien.

Spædbørnspakken (0-12 måneder):

Indhold:

 •  Psykologisk undersøgelse (optimalt foretaget i graviditetspakken) eller samtaler (udvikling/afdækning).
 •  MIM (afdækkende).
 •  PC-ERA (Mikro samspil) (afdækkende).
 •  Marte Meo (udvikling).
  • Forældre – forældre (styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold).
  • Forældre – barn (kontakt—samspil).
  • Videooptagelser + hjemmebesøg.
 • ADBB (afdækning).
 • DAT – forældreperspektiv (udvikling).
 • Spædbarnsterapi (udvikling):
  • Barn.
  • Mor/far.
 • Forældregruppeforløb (udvikling):
  • Mor-barn gruppe.
  • DUÅ Baby.
 • Genogram/aktivering af netværk (afdækning+udvikling).

Rammen:

Maksimum 3x7 ugentlige besøg. Spæd- og småbørnsteamet tilrettelægger indsatsen, som tilpasses problematikkens art, karakter og bekymringsgrad samt barnets dagtilbud. Andre involverede fagpersoner (dagpleje, børnehave, mentor, sundhedsplejerske, job&kompetence mm.) inviteres ind i samarbejdet omkring familien. Varighed er 3 måneder, hvorefter der udarbejdes en status, på baggrund af SOS.

Småbørnspakken (12— 36 måneder):

Indhold:

 •  Psykologisk undersøgelse (optimalt foretaget i graviditetspakken) eller samtaler (udvikling/afdækning).
 •  MIM (afdækkende).
 •  PC-ERA (Mikro samspil) (afdækkende).
 •  Marte Meo (udvikling).
  • Forældre – forældre (styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold).
  • Forældre – barn (kontakt-samspil).
  • Videooptagelser + hjemmebesøg.
 • ADBB (afdækning).
 • DAT – forældreperspektiv (udvikling).
 • Spædbarnsterapi (udvikling):
  • Barn.
  • Mor/far.
 • Genogram/aktivering af netværk (udvikling).

Rammen:

Spæd- og småbørnsteamet tilrettelægger indsatsen, som tilpasses problematikkens art, karakter og bekymringsgrad samt barnets dagtilbud. Andre involverede fagpersoner (dagpleje, børnehave, mentor, sundhedsplejerske, job&kompetence mm.) inviteres ind i samarbejdet omkring familien. Varighed er 3 måneder, hvorefter der udarbejdes en status, på baggrund af SOS.

Forældrekompetenceundersøgelse:

Bestilling:

Bestillingen af den psykologfaglige vurdering skal være målrettet i forhold til behovet i den konkrete sag, og der skal være særligt fokus på det konkrete barn, som sagen omhandler.

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste, og tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn.

Kommunen skal foretage en forældrekompetenceundersøgelse i forhold til vordende forældre, hvis de har problemer af en karakter, hvor det må antages, at der kan være behov for at iværksætte en indsats over for barnet umiddelbart efter fødslen.

Formål:

Formålet med at foretage en undersøgelse, inden barnet fødes, er så tidligt som muligt at afdække ressourcer og problemer i familien, så den rigtige og tilstrækkelige foranstaltning kan vælges fra starten og eventuelt iværksættes, allerede inden barnet er født. Der skal endvidere foretages en forældrekompetenceundersøgelse, hvis kommunen rejser sag om adoption uden samtykke.

Indhold:

Den psykologfaglige undersøgelse kan omfatte konkrete tests, kliniske samtaler og observationer af familien, der kan belyse følgende forhold:

 •  Forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskelighe    der samt vurdere deres tilknytningsmønstre og forældrefunktion.
 •  Forklare mulige årsager til afvigende eller problematisk adfærd hos forældre og beskrive deres udviklingspotentiale.
 •  Identificere psykologiske og miljømæssige forhold, der kan have positiv eller negativ indflydelse på forældrenes evner til at imødekomme barnets behov.
 •  Beskrive barnets funktionsniveau og udviklingsbehov.
 •  Beskrive tilknytningen mellem barn og forældre.
 •  Give en samlet vurdering af barnets behov og forældrenes muligheder for at imødekomme disse.

Rammen:

Undersøgelsesteamet tilrettelægger undersøgelsen, som tilpasses i forhold til hvad rådgiver har brug for at vide mere om, for at kunne træffe beslutning i sagen. Varighed er ca. 4 måneder.

Publiceret 26-03-2020